Ús de la llibreta

Per tal d’anar organitzant la llibreta al llarg del curs i fer nos més polits i ordenats, anem a dir-vos com ho fem en classe:

  • Posem títol d’assignatura amb color al primer rengló de la fulla nova que anem a utilitzar. També posem la data al costat.
  • Si canviem d’assignatura tornem a posar el títol a color.
  • Copiem l’enunciat que posa la mestra a la pissarra sempre, amb un punt roig davant, per tal de remarcar i a simple vista veure les activitats fetes de manera organitzada.

fullsizerender

  • Si fem activitats de frases, les separem amb un rengló en blanc una de l’altra.
  • D’una activitat a un altra, també les separem amb un rengló en blanc.
  • Si l’activitat és de matemàtiques, els números han d’eixir de la pauta, cada número en un rengló i no amuntonar-los (observeu exemple a la imatge de més avall).
  • La filera de sumes o restes amb la de baix, separar-la amb un rengló.
  • Sempre separem les activitats per renglons en blanc.

img_3233

Anirem fent les explicacions adients al llarg del curs.


EXEMPLES DE LLIBRETES ACTUALS:

collage-mostra-llibretes